/* Feeds ----------------------------------------------- */ #blogfeeds { } #postfeeds { padding:0 15px 0; }

Saturday, December 12, 2009

Catalunya era un regne segons Jaume I

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

Introducció

"Corona Catalano-Aragonesa", tot i que el "nom", amb aquests termes, s'esmenta poc històricament, és la denominació amb que es coneix actualment a Catalunya la històrica Corona d'Aragó, ja que expressa millor la realitat de la unió dels dos regnes. El fet de que Catalunya era un "regne" el recolzen (entre d'altres) els set manuscrits (fins al s. XV) del "Llibre dels feits del rei en Jacme"[1] com a documents oficials que acrediten aquesta denominació. A la capçalera dels manuscrits Jacme I s'anomena "Comte de Barcelona", però no era comte ni del comtat d'Urgell, ni del d'Ampúries, ni del de Foix, ni del de Pallars (el concepte de l'antic principat de Catalunya). Un territori esdevé regne quan el seu senyor és coronat rei, el conjunt dels diferents comtats, a partir de la coronació d'Anfós com rei, va esdevenir, de facto, el "Regne de Catalunya", com certifica el seu rei Jacme I. Encara que el títol s'emprés poc "històricament" Catalunya va portar la veu cantant amb un "ratio" segons Jacme de: richs homens 4:1, cavallers 5:1, clergues 10:1, homens honrats 5:1, sous 40.000:0 i cal afegir... de galeres 100:0...

Pere el Cerimoniós (IV d'Aragó) es deia a si mateix "Pere terç " (prioritzava ser rei de Catalunya)
La definició «Corona Aragonum et Catalonia» apareix en el
Privilegi d'annexió de Mallorca a la Corona del 16, oct, 1286
Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, ed. Alpha, 1962, p. 383, nota 29
Gran Enciclopèdia Catalana,
Gran Enciclopèdia Aragonesa.

A "CASTILLA Y LEÓN" tenen una situació molt semblant, històricament va ser la "CORONA DE CASTILLA", però actualment està acceptat per infinitat d'institucions entre elles el govern d'Espanya, l'expressió "CORONA CASTELLANO-LEONESA".

Per tant si es tracta de la unió de dos regnes es pot designar perfectament com "CORONA CATALANO-ARAGONESA", igual que el cas de la "CORONA CASTELLANO-LEONESA" designa la unió dels dos regnes.

Cathalunya era un regne segons Jacme I

Algú podria dir que el terme "regne", referint-se a Catalunya, podria tenir el seu origen en un error de transcripció o d'interpretació, atès que els set manuscrits (fins al s. XV) del "Llibre dels feits del rei en Jacme" són només transcripcions dels originals (el manuscrit més antic dels que es conserven, data de l'any 1313, i el rei Jaume I va morir l'any 1276). Un Ms. de l'Escorial té la certificació d'exactitut de Felip I, ja que el va fer copiar del de Poblet, pel seu ús propi.

Hi ha dues famílies de manuscrits la llatina i la catalana. En els estudis comparatius llati-català els experts, coincideixen en que ambdós es van copiar, per separat, d'uns originals en català del s.xiii, (atès que, hi ha detalls reals al ms.1313 que no hi són al ms.1343 i viceversa), el fet que coincideixin és una proba de que que no hi ha error (per Chapman-Kolmogorov ). Queda l'opció de que el rei haguès manat un canvi al copista, però aixó nomès passaria l'asseveració "Catalunya-Regne" com a màxim cap a Jaume II o al seu fill. Tantmateix al dubtar dels Ms. s'invaliden les cròniques que són la columna vertebral de la història de la "Corona d'Aragó".

Però M.D. Martínez San Pedro, a la "Crònica latina de Jaime I"[2] escriu també com el rei tenia molta cura en la perfecció i comprobació de la còpia del llibre ("..per cuius perfectionem et comprobationem..") i així ho fa saber al seu cosí: "En el intervalo, el día 5 de Julio de 1313, Jaime ÏI escribe a su primo, el rey Sancho de Mallorca, anunciándole el envío de un "libro de los hechos" del abuelo común Jaime. El texto de la carta es como sigue":
Ilustri principi Sanccio Dei gratia regi Maioricarum, comiti
Rossilionis et Ceritanie, ac domino Montispesulani, karissimo
consanguineo suo, Iacobus per eamdem Rex Aragonum... re-
cepta littera vestra super mittendo ad vos litorum actuuin fe-
licis recordationis regis Iacobi avi comunis, significamus vobis
quod iam ipsum librum transcrifoi mandaveramus, et nunc,
post receptionem, vestre littere supradicte, translatum libri
ipsius perfici fecinus ac etiam comiprobari, per cuius perfec-
tionem et comprobationem cursor vester usque nunc hafouit
remanere. Sicque comprobatum per cursorem predictum".

És molt important per tant l'estudi fet, per raó d'aquesta gran cura que tenia Jaume II en la comprobació de la fidelitat de la còpia. Atès que en el següent paràgraf d'aquesta "Crònica latina de Jaime I"[3], (LXXIV. De prava responsione facta Regi per nobìles de Aragonia super auxilio quod petebat), diu: "Catalonia que és el més noble (nobilius) i el més honorable (honorabilius) regne d'Yspania"... i a les comparacions que segueixen explicita molt bé que son entre dues entitats diferents (dos regnes diferents) "Aragonia" i "Catalonia", -l'adressa als "nobìles de Aragonia" els que no són de Catalonia- i...els coneix molt bé, diu: "car sots dura gent dentendre rao" ... A les versions en catalá diu "aqui" en lloc de "Aragonia" (s'ha de sobreentendre)[4].

...Qui dixit: Ignoramus, Domine, in terra ista quid bovaticum, et ut vos
verbis non detineam, quando hoc fuit propositum in consilio, omnes una
voce vociferati sunt, dicentes se in hoc articulo non faceré quod vos vultis.
Tunc respondens ait: Repleti nimia admiratione duram gente vos intuendo
probamus ad iudicandum, et clare perspiciendum iudicium
rationis. Considerare debuistis condicionem negocii, et nostram iuxta hoc
intentione, que apparet omnino sine reprehensione.Quod enim nos facimus,
intuita Dei facimus, et ut Yspaniam defendamus, ac per hoc nobis
et vobis apud omnes gentes famam perpetuarti aequiramus, ut noverit universus
orbis quod per nos Yspania sit salvata. Et cum Catalonia que est
nobilius et honorabilius Regnum Yspanie habens quatuor comités videlicet
Urgellensem, Empuriarum, Foxensem, Pallarensem. Habet
etiam tot nobiles, ut pro uno de Aragonia sint in Catalonia quatuor, et pro
uno milite quinqué, et pro uno clerico quinqué, et pro uno honorabili
cive quinqué; cum Catatonia inquam velit non iuvare, et dare nobis de
suo, vos qui tenetls honores pro nobis ad valorem viginti milium, triginta
milium, quadraginta milium solidorum, deberetis citius et melius nos iuvare,
maxime quia totum vobis ipsis remaneret etiam cum augmento...

Diu exactament el mateix al Cap-392 de la resta de Còdex en català del "Llibre dels feits del rei en Jacme"., a partir del de 1343:

"...E el dix: No sabem en esta terra, senyor, que ses bouatge, e dich uos que quan hoiren dir aquesta cosa que tots cridaren a vna uou que non farien re. E direm nos: Gran maraueylans donam de uosaltres, car sots dura gent dentendre rao, car be deuriets guardar lo negoci qual es, e deuriets guardar siu fem nos per bon enteniment o per mal: car creem per cert que nuyl hom nons poria en real notar aço, car nos ho fem la primera cosa per Deu, la segona per saluar Espanya, la terça que nos e uos haiam tan bon preu e tan gran nom que per nos e per uos es saluada Espanya. E fe que deuem a Deu, pus aquels de Cathalunya, que es lo meylor Regne Despanya, el pus honrat, el pus noble, perço car hi ha ·IIII· comtes, ço es lo comte Durgell, el comte Dampuries, el comte de Fois, el comte de Paylas: e hay Richs homens, que per ·I· que aqui naja na ·IIII· en Cathalunya, e per ·I· caualler na en Cathalunya ·V·, e per ·I· clergue que aci haja la na ·X·, e per ·I· ciutada honrat na en Cathalunya ·V·: e pus aquels de la pus honrada terra Despanya nos uolgren guardar en dar a nos del lur, uosaltres que tenits nostra honor, qui ·XXX· milia qui ·XX· milia, qui ·XL· milia sous, bens deuriets aiudar, e maiorment car tot se romandria en uos, ab mes que nos uos hi anadiriem del nostre...."

Al Cap-11 de la resta de Còdex en català del [ "Llibre dels feits del rei en Jacme", a partir del de 1343 diu:"...quens faeren fer, que manssem Cort a Leyda, de Cathalans e D'aragoneses, en la qual fossen larchabisbe, els bisbes, els abats, els richs homens de cadahun dels Regnes...". És al principi del regnat i només hi havia dos regnes, Jacme està definint Catalunya com a "regne" ...

El Signum Regis.

"El signum regis aragonés deriva, sin duda alguna, del de los reyes estrictos de Aragón. Los condes barceloneses, como los de los restantes condados catalanes, usaban la cruz con cuatro puntos en sus vértices interiores, de tradición romana posteriormente cristianizada, que comparten con eclesiásticos y otros personajes. La cruz suele ser personal, puesta de manos del propio conde..."

Curiosament aquesta creu amb quatre punts en els seus vèrtexs interiors (que passarien a ser quatre creus diminutes), serà anomenada a partir de les creuades "creu de Jerusalem" o ja ho era abans?. Bé el fet de que aquesta creu que era el símbol dels prínceps de Catalunya a començament del s.X, passés a ser el símbol del Regne de Jerusalem, que el crit de guerra dels croats fos occità-cathalà "DEUS LO VOLT!", que Hugues de Payne hagi estat identificat com Hug de Pinós, etc... deixa molt clara la iniciativa occitana-cathalana a la conquesta Jerusalem... Un cop en mans sarraïnes, la reconquesta de Jerusalem serà una fita repetiva en tots els regnats, "El Sanct Sepulcre "de Jacme I, etc.. ( i fins i tot del viatge d'En Colom)

Ens han esborrat d'una part important de la història però hi ha quedat el signe, "LA CREU DE JERUSALEM", va ser la reflexió que vaig fer quan en Daniel va mostrar la creu a la signatura de Ramon Berenguer IV a Sant Geroni... Vaig dir, que calia investigar, que segons la història oficial era anacrònica, perquè el regne de Jerusalem no entra definitivament a la "Casa d'Aragó" fins el "Magnànim", encara que Pere el gran hi tenia dret al contraure núpcies amb la néta de Frederic II que l'havia comprat previament . Va ser el primer capítol de la història "oficial" unida a la de la Corona catalana. Però he averiguat també que Isabel de Nàpols hi tenia dret per la branca de Brienne, n'hi ha per escriure un llibre!

Història

Va ser un Comte -per herència- de Barcelona, Anfós (fill de Peronella i Ramon Berenguer), el que siguent Comte va passar a ser a més a més, Rei d'Aragó en una posterior elecció (segons els furs d'Aragó), no a l'inrevés. Un territori es converteix en regne, quan el seu senyor és coronat rei, Cathalunya va ser un regne, quan va ser coronat Anfós a Saragossa. (Referent a això, cal recordar que els reis que van ser coronats a Roma no per això eren reis de Roma)

El rei convocava Corts allà on volia (hem vist l'exemple de Leyda), però a partir de Pere el Gran, van existir permanentment i en paral·lel, les Corts d'Aragó i les Corts de Catalunya, després les de Mallorca, les de València, les de Sicília, les de Nàpols, el sistema federal aragonès.

El comte de Barcelona era només comte del comtat de Barcelona, però segons explica el mateix Jacme I, tenia uns altres 4 comtes vassalls seus: "el comte d'Urgell, el comte d'Ampúries, el comte de Foix, el comte de Pallars", a la unió d'aquests 5 comtats és el que ell anomena Regne de Cathalunya, i l'opinió de Jacme I és inapel·lable.

Els Comte-Reis, almenys fins Ferran el Catòlic, usaven el català, al parlar o al redactar documents oficials, (en aquests últims, alternant amb el llatí) i, encara que la cort era itinerant (els comte-reis estaven en persona a les guerres, i la cort amb ells), van voler ser enterrats a Catalunya (Poblet, Santes Creus). Fins i tot les princeses reines consorts en altres regnes en enviudar, es retiraven a algun lloc de Catalunya (Pedralbes per exemple)

En tots els territoris de "la Corona d'Aragó" - fins Ferran el Catòlic -, la justícia s'impartia des de la "Cancelleria i el Consell reial". A Saragossa des de Pere el Gran, els aragonesos no van acceptar el Consell Reial "català i la impartia el Justícia d'Aragó que no tenia competències ni a Catalunya, ni a València, ni a Mallorca, etc ..

Ferran el Catòlic va anar treien poder a la "Cancelleria" i passant-lo al Consell Reial ", Ferran no va perdonar mai el fet que Catalunya, amb Navarra, fes una guerra de 11 anys contra el seu pare Joan II, en considerar que l'hereu era el príncep de Viana (el primogènit) i no ell (Fernando), com havia disposat la seva mare Joana Enríquez

Fins fa relativament poc (300 anys), la insígnia reial (o comtal) pertanyia a una casa no a un regne. Per tant, va ser Ramon Berenguer qui va portar el seu escut al regne d'Aragó. (Quan Felip I "el Bell" va regnar a Castella, - mentre Fernando seguia sent rei només de "Aragó i els seus dominis" - va portar la insígnia dels Àustria - bandera blanca amb la creu vermella de sant Andreu -.

Els colors de l'escut d'Aragó-Catalunya són els colors de Carlemany, Aragó mai va ser súbdit de Carlemany, la naturalesa del Pirineu aragonès ho va impedir (té en la seva zona les muntanyes més altes - Aneto, etc ..-, la seva bandera tenia una creu blava sobre fons blanc, amb quatre caps de moro en els quadrants. Encara que alguns autors reclamen avui per a Aragó la creu de sant Jordi)

Els comtes-reis, eren comtes per herència i, a Catalunya prestaven jurament sense més, però per ser reis d'Aragó, com diu Zurita, abans de prestar jurament, (per ser estrangers), els havien de triar les Corts d'Aragó. A Carles I en arribar a Espanya, li va passar el mateix (era estranger) - per cert, les primeres Corts en reconèixer-el van ser les Catalanes --

La coronació tenia lloc a Saragossa, però el llenguatge emprat en la cerimònia, era el català. El fet que hagi prevalgut el títol de "comte de Barcelona" al costat del de "rei d'Aragó" indica que "són i eren complementaris" (en una mateixa persona). El rei manava a Catalunya no com a "rei d'Aragó" si no per ser "comte de Barcelona" que implicava des d'Anfós ser rei de Cathalunya.

Ni catalans, ni valencians, ni mallorquins, ni sicilians, ni napolitans es van considerar mai aragonesos, els papes Borja són un clar exemple, eren valencians (senyors de Xàtiva) encara que d'origen aragonès (Osca), però es consideraven catalans (a Roma se'ls anomenava "el clan dels catalans"). D'aquí, la frase del cardenal Bembo: OH DIO!, LA CHIESA IN MANI DI CATALANI!

Cites que fan diferència entre Aragó (Regne) Catalunya (Regne-Principat-Comtat)

· —
A les Corts de Monsó de 1289, el conjunt dels territoris i estats era designat amb els noms de Corona Reial, de Ceptre Reial o de Corona d'Aragó i de Catalunya.[1] Tot i així, ja al segle XIII es va començar a emprar la denominació Corona d'Aragó,[2] Corona Reial d'Aragó,[3] Regnes d'Aragó, o simplement Aragó, [4] expressions que es generalitzarien a partir del segle XIV.

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.119:
« E l'alcaid e tots los vells e el poble de la terra eixiren contra aquestes galees al port de la Ciutadella e demanaren: -De qui són les galees? E dixeren que del rei d'Aragó e de Mallorques e de Catalunya e que eren missatgers seus. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.167:
« E tal consell no em donets que mal tornaria jo en Catalunya e en Aragó e ab gran vergonya de mi si jo aital llogar com aquest no prenia. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.241:
« E ab l'ajuda de Déu e ab aquells qui tenen nostres feus en Catalunya e honors en Aragó. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.392:
« pus aquels de Cathalunya, que es lo meylor Regne Despanya, el pus honrat, el pus noble... E ha hi rics-homens que per un que aquí (regne d'Aragó) n'haja n'ha quatre en Catalunya e per un cavaller n'ha en Catalunya cinc, e per un clergue que ací allà n'ha deu, e per un ciutadà honrat n'ha en Catalunya cinc. »

· —Alfons II el franc al mestre del Temple.abril 1290:
« consideratis malis ac dampnis Terre Sancte illatis per inimicos fidei, ut per venerabilem et dilectum nostrum fretem Berengarius de S.Justo magistrum milice Templi in Aragonia et Cathalonia nuper intelleximus fuimus(...) »

· —B. de Vilaragut a Jaume, rei de Sicília. 1290[5]
« e recomten aqueles letres quel prinse a dada sa fila ha Karlot de Fransa (...) e renonsia a la donacio que li era estada feta Darago e de Catalunya (...) »

· —capítols missatgers Jaume II. març 1295:
« Essi per aventura lo rey Daragon no pogues retre Sicilia(...) lo rey Daragon enten que per aço la sua pau no romanga abans la aya ben e complidament el e tot ço que a la Corona Daragon e al Comptat de Barcelona pertany. »

· —Ramon Muntaner, cap.CCXCVI:
« E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia. »

· —crònica Pere terç, cap.I 42:
« Com lo dit infant En Jacme (...) renuncià de fet als dits regnes d'Aragó, de Valencia, de Sardenya, e de Corsega e al comdat de Barcelona e a tots drets que hagués per dret de primogenitura. »

· —Pere el Cerimoniós, Crònica; cap. 1, p.48:
« E con foren denant lo senyor rei, nostre pare, e la reina, madastra nostre, e tot llur Consell, En Guillem de Vinatea proposà e dix que molt se meravellava del senyor rei e de tot son Consell que aitals donacions faés ne consentís com havia; car allò no volia àls dir sinó tolre e separar lo Regne de València de la Corona d'Aragó, car separats les viles e llocs tan apropiats com aquells eren de la ciutat de València, València no seria res. »

· —Pere el Cerimoniós, Crònica; cap. 3, p.36:
« E maman fer segells nous en què fos intitulat e nomenat lo Regne de Mallorques ab lo títol dels altres regnes, lo qual ordenam en aquesta forma: En Pere, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de València, de Mallorques, de Sardenya e de Còrsega, e comte de Barcelona. És ver que els de Mallorques conceberen algun desplaer com nós metem València en nostre títol ans de Mallorques e ho proposaren danant nós, e nós responguem un dia en la nostre cambra, que jatsia que antigament Mallorques fos ans de València en lo títol, en temps d'alguns nostres predecessors, però lo Regne de València és molt ennoblit e mellorat. E puis diguem-los rient que en aquell lloc del títol no haüda ventura de Mallorques de romanir a la Corona d'Aragó, ans era estada donada e retuda dues vegades, e així ara volíem assajar si melloraria la ventura en lo tercer lloc del títol. E ells així riguerense'n, e no ens en parlaren pus enant. »

Referències

  1. Marsili M.Sanpedro, La Crónica Latina de Jaime I, M.D.Martínez San Pedro ISBN 84-398-1153-5 Gráficas Ortiz - Almeria
  2. Marsili M.Sanpedro
  3. Marsili M.Sanpedro

Còdex

Friday, July 03, 2009

L’EXPRESSIÓ "FAMILIARE NOSTRO" NOMÈS POT VOLER DIR "PARENT NOSTRE"

Els diccionaris moderns (deixant de banda el sentit “estar familiaritzat amb una cosa.. un fet”), a part de parent, li donen l’accepció de “empleat o criat”. Fer-lo servir amb el sentit d’”empleat seu” és una redundància, atès a que aquest és el motiu del salconduit, explicant amb detall al llarg de tota la carta que treballa per ell..

Criat no ho podia ser, degut a la categoria de Leonardo (no es qualifica així a un criat), per altre banda, mirant textos d’aquesta època, hi ha un munt de casos en que es citen per separat criats (domestici) i familiars, excloent aquest fet “criat” de la denominació “familiar”, ja que d’incloure-els, nomès caldria dir familiars..

... quibus alii domestici et familiari nostri ubique gaudent et gaudere ...

…pro domestico et familiari nostro habeant et teneant ac recipiant vosque et ...

Els tres pals a les armes de Leonardo no serien base suficient per tractar-lo com parent, hi hauria d’haver un parentiu més proper

“encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta,etc..., etc...

La meva hipòtesi és que nomès calia dir o una cosa o l’altre

o bé dir que se li deixi fer tot.. a aquell “EMPLEAT” seu, (que està al seu servei), si un arquitecte és “empleat”.., és per a fer un treball..

o bé explicar amb detall les coses que ha de fer el que diu que és el seu “PARENT”,

donant amb detall totes les explicacions, per indicar que treballa per ell, cosa que no explicita al dir que és “PARENT” seu, i que seria innecessari repetir si hagués dit “EMPLEAT” seu.

Amb aquest raonament i atès que en el cas d’aquest salconduit... diu ambues coses.. cal inferir que.. l’està tractant de “PARENT SEU”..

Borgia Caesar erat, factis nomine Caesar: Aut Caesar, Aut nihil, dixit: utrumque fuit.

Borja Cèsar era, fet en nom del Cèsar: O Cèsar, o res, diguè: ambdues fou..

Al “Cancionero general”, imprès a Anvers, podeu llegir-hi a la pàg. 381. col. 1. aquest epitafi al Duc de Valentinois N’he fet una traducció lliure (imitant el català del s.xvi, espero que us agradi)..

Aquí tiene poca tierra

el que toda la tenía;

en esto poco se encierra

el que la paz y la guerra

del mundo todo tenía. .

¡Oh! tú, que vas a buscar

cosas dignas de mirar,

si lo mejor es más digno,

aqui acabas tu camino,

de aquí te debes tornar.

Ací té molt poca terra
el que tota la tenia;
en aquest poc troç s’hi enterra
el que a la pau i a la guerra
tot el món sencer temia. .
Oh! tú, que vas a cercar
coses dignes de mirar,
si lo millor és lo diví,
ací acabes el camí,
d'ací t’en has d’entornar.

SALCONDUIT DE CÈSAR BORJA A LEONARDO (familiar seu)

Caesar Borgia de Francia Dei Gratia Dux Romandiole Valentieque, Princeps Hadrie, Dominus Plumbini etc. Ac Sancte Romane Ecclesie Confalonerius et Capitaneus Generalis.

Ad Tutti nostri Locotenenti, Castellani, Capitanii, Conducteri, Officiali, Soldati et Subditi; A li quali de questa peruerra notitia; Commettemo et Commandamo che al nostro Prestantissimo et Dilectissimo Familiare, Architecto et Ingengero Generale Leonardo Vinci dessa ostensore; el quale de nostra Commissione ha da considerare li Lochi et Forteze de li Stati nostri ; Ad cio the secundo la loro exigentia et suo iudicio possiamo prouederli Debiano dare per tutto passo libero da qualunque publico pagamento per se, et li soi Amichevole recepto et lassarli uedere, mesurare, et bene extimare quanto uorra ; Et ad questo effecto, Commandare homini ad sua requisitione, et prestarli qualunque adiuto adsistentia, et Fauore recercara, Volendo che dell opere da farse neli nostri Dominii Qualunque Ingengero sia astrecto conferire con lui, et con el parere suo conformarse ; Ne de questo presuma alcuno fare lo contrario per quanto li sia charo non incorrere in la nostra Indignatione.

Datum Papie die Decimo octavo Augusti, Anno Domini Millesimo Quingentesimo Secundo; Ducatus Vero Nostri Romandiole Secundo.

Cèsar Borja, per la gràcia de Déu, de França, duc del Valentinès i de Romagna, Príncep d'Àdria, Senyor de Piombino etc. Confaloner i Capità General de la Santa Romana Església.

Per a tots els nostres Lloctinents, Castellans, Capitans, “Condottieri”, Oficials, Soldats i súbdits; Als que concerneixi aquesta notícia; encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta (portador d'aquesta); el qual per encàrrec nostre ha d'examinar els Llocs i Fortaleses dels nostres Estats, per la qual cosa segons la seva exigència i el seu judici puguem proveir, hem de donar pas lliure per a qualsevol pagament públic per a ell, i amistosa rebuda i deixar-li veure, mesurar i estimar tot el que ell vulgui; i a tal efecte, enviar homes a la seva petició, i proporcionar-li tot l'ajut i assistència, o favor que demanés, Desitjant que de les obres que s'hagin de fer en els nostres Dominis, qualsevol Enginyer sigui prest a col.laborar amb ell, i a acceptar la seva opinió; Ni que d'això suposi algú fer el contrari, pensant que no incorrerà en la nostra indignació.

Data Papal, dia divuitè d'Agost, Any del Senyor de Mil cinc-cents dos; Segón del Verdader nostre Ducat de Romagna.

El « Valentinois » fou una jurisdicció feudal de França en la qual s'hi incloien els comtes del Valentinès i els Bisbes de Valence i Vienne Com bisbat va durar del s.vi fins el s.xviii

La línia dels ducs de Valentinois, fundada per Lluís XII per a Cèsar Borja, primer duc de Valentinois, s'extingí amb les seves nétes.

Cèsar Borja, duc de Romagna, del Valentinès i d’Urbino, príncep d’Àdria, senyor de Piombino, segón fill natural d’Alexandre VI. Va ser elevat pel seu pare a la dignitat d’Arquebisbe de València, i posteriorment a la de Cardenal. Més tard va deixar l'estat Eclesiàstic, i un cop passat al secular, Lluís XII, Rei de França, que es va aliar amb ell per la conquesta del Milanesat, el va fer duc del Valentinès, donant-li en matrimoni Carlota d'Albret. Sostingut Borja per les armes de França, es va fer amo de les millors places de la Romagna, va prendre Imola, Forlí, Faenza, Pesaro i Rímini, i es va apoderar del Ducat d'Urbino, del principat de Camerino, i del port de Piombino entre altres. Els principals senyors Italians es van unir contra ell, i no podent resistir amb la força, va emprar altres arts. Mort el seu pare, va anar perdent moltes de les seves conquestes, i hagués perdut també la vida, de no haver-lo salvat la protecció de França, el partit de la qual més tard desemparà. Juli II, successor de Pius III, el va tenir pres a Ostia, fins que va retornar les places que encara li quedaven. Després li donà la llibertat, deixant-lo anar allà on estava el gran Capità, Gonzalo Fernández de Córdoba (vegeu l’article d’en Pep Mayolas), que el va enviar a Espanya, on el van tenir pres per algún temps: un cop restituïda la seva llibertat es va acollir a Juan Albret Rei de Navarra el seu cunyat, que el posà al capdavant del seu exèrcit amb el Condestable de Castella, passant a assetjar el castell de Viana, on va morir el 22 de març de 1507. Era home certament valerós, encara que no lliure de greus defectes. Havia pres per lema: AUT CAESAR, AUT NIHIL (O Cèsar, o res...), cosa que va donar peu a un Poeta per escriure aquest agut epigrama:

Borgia Caesar erat, factis nomine Caesar: Aut Caesar, Aut nihil, dixit: utrumque fuit.

Borja Cèsar era, fet en nom del Cèsar: O Cèsar, o res, diguè: ambdues fou..

Al “Cancionero general”, imprès a Anvers, podeu llegir-hi a la pàg. 381. col. 1. aquest epitafi al Duc de Valentinois N’he fet una traducció lliure (imitant el català del s.xvi, espero que us agradi)..

Aquí tiene poca tierra

el que toda la tenía;

en esto poco se encierra

el que la paz y la guerra

del mundo todo tenía. .

¡Oh! tú, que vas a buscar

cosas dignas de mirar,

si lo mejor es más digno,

aqui acabas tu camino,

de aquí te debes tornar.

Ací té molt poca terra
el que tota la tenia;
en aquest poc troç s’hi enterra
el que a la pau i a la guerra
tot el món sencer temia. .
Oh! tú, que vas a cercar
coses dignes de mirar,
si lo millor és lo diví,
ací acabes el camí,
d'ací t’en has d’entornar.


L’EXPRESSIÓ "FAMILIARE NOSTRO" NOMÈS POT VOLER DIR "PARENT NOSTRE"

Els diccionaris moderns (deixant de banda el sentit “estar familiaritzat amb una cosa.. un fet”), a part de parent, li donen l’accepció de “empleat o criat”. Fer-lo servir amb el sentit d’”empleat seu” és una redundància, atès a que aquest és el motiu del salconduit, explicant amb detall al llarg de tota la carta que treballa per ell..

Criat no ho podia ser, degut a la categoria de Leonardo (no es qualifica així a un criat), per altre banda, mirant textos d’aquesta època, hi ha un munt de casos en que es citen per separat criats (domestici) i familiars, excloent aquest fet “criat” de la denominació “familiar”, ja que d’incloure-els, nomès caldria dir familiars..

... quibus alii domestici et familiari nostri ubique gaudent et gaudere ...

…pro domestico et familiari nostro habeant et teneant ac recipiant vosque et ...

Els tres pals a les armes de Leonardo no serien base suficient per tractar-lo com parent, hi hauria d’haver un parentiu més proper

“encomanem i manem que al nostre Prestantísim i Estimadíssim Familiar, Arquitecte i Enginyer General Leonardo Vinci, que aquesta ostenta,etc..., etc...

La meva hipòtesi és que nomès calia dir o una cosa o l’altre

o bé dir que se li deixi fer tot.. a aquell “EMPLEAT” seu, (que està al seu servei), si un arquitecte és “empleat”.., és per a fer un treball..

o bé explicar amb detall les coses que ha de fer el que diu que és el seu “PARENT”,

donant amb detall totes les explicacions, per indicar que treballa per ell, cosa que no explicita al dir que és “PARENT” seu, i que seria innecessari repetir si hagués dit “EMPLEAT” seu.

Amb aquest raonament i atès que en el cas d’aquest salconduit... diu ambues coses.. cal inferir que.. l’està tractant de “PARENT SEU”..

He deixat prestantíssim “el més destacat entre els altres de la seva classe”, que no consta al Diec, atès a que sí apareix a l’Alcover-Moll...

He deixat el nom original de les ciutats, ja que no són, ni València ni Viena, sinó les d’aquest nom del Valentinès. En el cas de “Romandiole”, vull deixar palès que es tracta d’”Emilia Romagna”, amb el seu preciós “romanès” tan semblant al català.

Wednesday, July 01, 2009

"EL CASTELLÀ ÉS UN DIALECTE DEL CATALÀ".. ERA UN HOAX ..O NO!

Heus ací un article meu de fa un any, que podeu contrastar amb l’article del 2003: "EL CASTELLÀ ÉS UN DIALECTE DEL CATALÀ" que corre pels emails... (us he recopiat un foro d’aquella época al final del meu article, el link s'ha perdut, l'he tret del cache de Google).

Pot-ser era un HOAX... peró el que diu no està tan lluny de la veritat com pugui semblar al primer cop d’ull...

"Algunas de las más de 350 palabras que la Real Academia Española reconoce de origen catalán son: adrede, alioli (de "all" o ajo y "oli" o aceite), añorar, bajel, borde, borracho, burdel, buriel, butifarra, cantimplora (de canta i "plora" o llora), cascabel, capicua, chafardero, chuleta, clavel, cohete, congoja, convite, cordel, dátil, dosel, ensaimada, envite, escarpia, esquirol, falla, fango, fideuá, forastero, granel, linaje, manjar, mercería, mote, naipe, nao, orgullo, panoli, pantalla, papel, paella, peaje, percha, peseta (diminutivo de "peça" o piececita), picaporte, pincel, preboste, prensa, reloj, retrete, rosca, salvaje, sastre, semblante, seo, sobrasada, trébol, turrón y viaje."

En referència al "caler" castellà.., el DRAE diu: caler. (Del lat. calēre, estar caliente). 1. intr. desus. ser menester. U. en Aragón.

L'Arcadi Garcia Sanz, manté que barlovento vé de "per-lo-vent".. jo hi estic d'acord, en Peio Fabra va fer una hiper-correcció en acceptar la versió pro-italiana "sobrevent", quan per a la major part de termes nàutics castellans el DRAE accepta que provenen del català (molts introduïts per Colom). Jo hi afegeixo "so-c-aire" (protegit de l'aire) paral·lela a "so-pluig" (protegit de la pluja), "Antilla" (anti-illa) i moltes més catalanades a sudamèrica P.E.: a l'illa del Carib "Bon-aire" (holandesa) i "Margalida" (al mapa de Joan Cosa) paraules totalment catalanes.

Bonaire també s'el fan castellà, però mireu al Google/páginas España (fent servir el sistema de comparar llistes d'En Joanjo)

Buenaire => 2 pàgines... Bonaire => La tira!...

Per als navegants, que són els que posaven els noms.., "Nuestra Señora de los Buenos Aires" no ha existit mai, al mateix Sevilla hi ha "la virgen de los navegantes" o "virgen del Buen Aire"... Vegeu el meu article "La Mare de deu de Bonaire de Cagliari però catalana"

Al riu de la plata li van posar aquest nom perqué els indis els van dir que navegat Paranà amunt hi havia plata (No van dir quans km... i era al Potosí)

Aquest és dons el significat de "Argent-ina" que ve del català "argent", si l'haguès batejat un castellà l'hauria batejat "Plater-ina"

LES PARAULES QUE EL DRAE RECONEIX QUE SÓN D'ORIGEN CATALÀ (368)

absenta

acotar3

adempribio

adrede

aguaitar

alberge

alcabota

alioli

almodrote

alufrar

amainar

amoratado, da

amprar

ancorca

ancorel

andarivel

añoranza

añorar

arel

arganel

argén

argue

armatoste

arreo2

aspillera

atiparse

atobar

avellanate

avería2

bacín

bagre

bajel

bajoca

baladre

baldrufa

ballener

banderola

barraca

bastaje

batifulla

bel2, la

beque

bergante

bergantín

bochín

boira

boj1

borde2

borracha

borraja

bou

bovaje

brazola

brocatel

brollar

buido, da

burdel

burjaca

butifarra

cairel

cajel

cajín

calonge

camota

canivete

cantel

cantimplora

canute

cap

capel

capicúa

capítol

capitoste

capizana

capolar

capsueldo

cariz

carlán

carquerol

carquiñol

carrafa

carraspique

carraza

cartel1

castañola

celindrate

ceprén

cimbel

cimbra

cinglar2

clavel

clavellina

clota

coca5

codoñate

cohete

combés

conceller

confite

congoja

convite

corda (estar a la)

cordel

corondel

correjel

correo1

cortapisa

costa2

crébol

crisol

cuartera

cuarterada

chácena

chafaldete

chamelo

charnego, ga

choca

chueta

chuleta

chulla1

dalle

dátil

derrería (a la)

desgaire

desgay

destre

dita1

doncel

dosel

elmete

embornal

embuñegar

empeltre

empeña

empesador

encanto2

ensaimada

entremiche

envite

escabel

escamel

escarola

esclafar

escoa

escomesa

escultismo

espinel

esquirol

estoperol

estrepada

estuque

faena

fajol

falla3

fango

farte

ferrer

flechaste

fleje

flojel

foja2

fona

fonébol

forastero, ra

forcejar

formaleta

formalete

fornel

fornir

francalete

frao

frazada

freo

fríjol

fuchina2

fuñar

galdido, da

galdrufa

gamba2

gandaya2

genol

gobén

gobernalle

granel (a)

grao

gresca

greuge

gros1

grupada

hordiate

jamurar

jaquir

jeja

juarda

lagotero, ra

libán

linaje

litera

loguer

lonja2

maitines

malcoraje

mancha3

manigueta

manjar

manuella

margallón

mariol

marmesor

mas2

masada

masía

masovero

mege

melis

menge

merar

mercader

mercantivol

mercería

metal1

metalla

micer

miñón1

mirrauste

mojada2

mojel

mojera

molde

molsa

molla

moncheta

morel de sal

moscareta

moscatel1

moscatel2

mosén

mosqueta

mostachón

muelle2

mújol

musola

nao

naochero

naucher

neto, ta

nevereta

niel

nolit

novel

oraje

orate

orenza

orgullo

oriol

oropimente

osta

paella

pagel

pajarel

palafrén

palangre

palenque

palmejar

panoli

pansido, da

papel

pavorde

payés, sa

peaje

pebete1

pelaire

pelitre

percanzar

percha1

perchel

perlongar

perno

perol

perpunte

pésol

petar1

picaporte

pilatero

pincel

pinjar

piñonate

piular

placer1

plantaje2

poncella

porcel

porche

pota

pote

preboste

prensa

proejar

proel

proís

quijote1

rabasaire

rapa

rape2

regala

remiche

reo2

retal

retel

retrete

riel

rol

roquete1

rozagante

salicor

salín

salitre

salvaje

sardinel

sastre

semblante

semblar

seo

serpol

serviola

soler1

somatén

sor1

sorra2

sosa

talayote1

tarín1

taula

tercerol

tirabeque

tonel

trabucaire

sastre

semblante

semblar

seo

serpol

serviola

soler1

somatén

sor1

sorra2

sosa

talayote1

tarín1

taula

tercerol

tirabeque

tonel

trabucaire

traite

trébol

trenque

treo

truque

tusón1

usaje

vellutero, ra

viaje1

viaje2

vincle

zadorija

zarpar

JO VAIG MÉS ENLLÀ I DIC QUE TAMBÈ HO SÓN...

1.- Les derivades de les anteriors
2.- Molts termes nàutics (Colom en va introduïr molts.., tots els termes pertanyents al Consolat de Mar, etc...)
3.- Molts termes jurídics encara que vinguin del llatí ("Alfonso X", gendre de Jaume I, els va agafar de San Raimón de Penyafort)
4.- Totes les rel.lacionades amb el llenguatge trobadoresc...
5.- Algunes parts de les armadures medievals (quijote-cuixot, bufas, guantelete, barbote, tarja-tarjeta, testera, petral )
6.- "Papel" i totes les relacionades amb la seva tècnica i les seves derivades.. (Jaume I el va estendre des de Xàtiva)..
7.- Les de la industria de la canya de sucre (fins i tot en anglès: trapiche, bagasses, molasses, massecuite)

8.- Totes aquelles que pel seu ús van entrar per Catalunya, encara que vinguin del llatí o de l'àrab..

  • "Virrey" podria ser castellana sino fós que el càrrec no existia a Castella

  • "Lugarteniente" és la traducció de lloctinent, ja que el càrrec no existia a Castella
  • "Reloj" podia haver passat de "horologium" al castellà.., però dona la casualitat que els primers rellotges van ser catalans...
  • "Barbacoa" (s'empalava un animal, per rostirlo, de la barba a la coa), en castellà seria "barbacola"...

9.- "Pólvora" i totes les relacionades amb ella i les seves derivades...

Pólvora

Arcabuz (arc-ab-burs, arc-a-burs)

fogó, canó, cantonera, caçoleta, baqueta, bombeta, caxeta, portavis,

pedreñal no ho accepten com català i al Quixot diu.. (descripció de Roc Guinart):

"llevaba cuatro pistoletes a la cintura que en esa tierra llaman pedreñales".

Bombarda, Mascle, Tomba, Espingarda, Falconete

Trabuc Trabuca Trabucación Trabucadora Trabucante Trabucar Trabucazo Trabuquete

Traca

10.- La majoria de les relacionades amb l'Alquimia y ciència medieval, encara que derivades del llatí o de l'àrab, el DRAE accepta l'origen llunyà d'aquestes llengues, pero no acepten la evidència demostrada que els va arribar va ser a mitjançant el catalá. Menéndez y Pelayo a "Historia de los heterodoxos españoles", afirma que l'Alquimia medieval a Espanya i a tota Europa els va passar per alquimistes catalans..

Alcohol (alcofoll- Arnau de Vilanova)

Azufre

Salitre Salitrera

Argent viu

11.- Moltes (nomès els diminutius o augmentatius) de les acabades en:

*eta (508)

*ete (378)

*el (266)

*ol (173)

*ola (454)

*ote (algun termes nàutics com cadenote => cadenot)

Cal investigarles...sobre tot... les d'origen nàutic, científic: mèdic, astronòmic, natemàtic, alquímic (moltes les atribueixen al francès peró Castella no va tenir influència francesa fins el XVIII, Catalunya sí i molta)

martinete

ampolleta

farineta

roqueta

argolleta

arqueta

bufeta

buseta

fineta

floreta

forqueta....

Etc.etc.etc....

En Coromines s'hi va passar la vida (encara que s'equivoqués alguna vegada)... però no s'ha acabat la seva tasca!

ANTIC FORUM TRET DEL CACHE DE GOOGLE...

Veure comentaris | Envia per mail aquest* Notícia
Notícies :: educació i societat
El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 07:58:48
(passat a la llista [nia-listo] de la Federació Esperantista Catalana)
El Castellano, dialecto del catalán

El estudio "Der Ursprung des Spanischen" realizado por el Romanistische Abteilung de la Universidad de Friburgo dice demostrar que el origen de la lengua castellana es el catalán.

El grupo de lingüistas e historiadores alemanes descubrieron en la Biblioteca Vaticana una serie de textos de mediados del siglo IX dC. en donde escribanos de la corte de Ramón IV discutían la fuerte influencia que estaba ejerciendo el catalán sobre el castellano "las gents de la castella usen ja nosos vocablas", "la gente de castilla ya usa nuestras palabras" se puede leer en el texto de uno de los escribanos. A mediados del siglo IX la influencia catalana sobre el resto de la península creció de forma muy notoria. La gran influencia económica y social que los catalanes ejercieron tuvo que dejar huella.

"La preponderancia de la cultura catalana, y su mayor grado de desarrollo supuso en las zonas de contacto y superposición un fenómeno de asimilación de los rasgos culturales" declaraba Mark Vlamynck, historiador del Romanistische Abteilung.

Este estudio se terminó en enero del 2003, está siendo muy poco publicitado por las grandes presiones políticas que genera, distribúyanlo mediante la red!!


Se puede encontrar documentación referente a dicho tema en:

http://www.jura.uni-freiburg.de/institute/rgesch1/

http://www.uni-freiburg.de/wiss-ges/

http://bav.vatican.va/it/v_home_bav/home_bav.shtml*************************************************
ATD - Àgora de Traductors Digitals
http://alrasa.com/atd
Baixa de la llista:
mailto:llista-atd-unsubscribe (at) alrasa.com
Ajuda de la llista:
mailto:llista-atd-help (at) alrasa.com
Contactar amb el propietari de la llista:
mailto:llista-atd-owner (at) alrasa.com
*************************************************

Comentaris

Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:15:11
"Acabo de trucar a la Universitat de Friburg i tot sembla indicar que es tracta de un hoax, un fals rumor. Per començar, no coneixen cap Marc Vlamynck. M'han demanat que comenti per correu electrònic i em contestaran. Ja us diré alguna cosa. "
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:24:37
Bueno. Si el castellano proviene del catalan, estupendo. Pero a mi lo que pasaba hace XI siglos, liguisticamente hablando...no me importa demasiado. Lo que si me importa es el uso que actualmente los politicos estan haciendo de todas estas cosas, tanto por un lado como por el otro. A ver si nos dejamos de ostias y resolvemos los problemas de verdad: la guerra, la pobreza, el paro, la discriminacion...
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:30:58
Arecio, ¿no has visto que en el post anterior se ha comentado de que es un hoax (un mensaje falso)?... ¿por qué sigues con el tema?
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:36:10
Por favor, no hagan el juego a la caverna haciendo caso de este tipo de tonterías. El texto en catalán más antiguo que se conoce es del siglo XII. Si se hubiera descubierto uno del siglo IX no nos enteraríamos "por internet".
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:38:55
Por favor, no hagan el juego a la caverna haciendo caso de este tipo de tonterías. El texto en catalán más antiguo que se conoce es del siglo XII. Si se hubiera descubierto uno del siglo IX no nos enteraríamos "por internet".
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:47:51
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:47:59
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:48:55
joder, sería cojonudante para demostrar la "disoluçión"!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 08:57:46
ahir vaig estar pruvant la taula uija que tinc i al preguntarli si el catala era mes antic que el castella em va asenyalar que si
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:21:44
Molt bona manel!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:38:01
En esta pagina siempre se ha estado colgando posts en catalan y en castellano y nunca ha habido problemas. Creo que este articulo (y muchos de los comentarios) busca meter el dedo en la llaga. Sin meterme en discusiones que prefiero dejar en manos de linguistas y filologos expertos, creo que es mejor ignorarlo.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:38:28
L'antiguitat no es una cosa que importi massa. L'euskara es molt mes antic i sempre ha esta menyspreuat pels imperialistes.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 09:44:04
Doncs jo buscaré a les pàgines grogues a veure si 'rappel' en sap alguna cosa..
Parlant seriosament, el que aquest suposat estudi deu voler dir és que el català és una llengua menys evolucionada que el castellà respecte del llatí. Molts estudis ho demostren. I deu ser cert. Tant cert com que els dos van néixer alhora amb evolucions diferents.
Deixem-nos de romanços, el que cal és conservar les dues llengues al món, això sí, com si d'un linx es tractés el català és una espècie amenaçada.
ke no sus entarais
23 mar 2004 10:01:27
lo que mola es l' espaninglis
EL ARABE, LENGUA FUTURA LENGUA INTERNACIONAL
23 mar 2004 10:21:37
no se porque, pero creo que me voy a cambiar de chaqueta...
HACE TIEMPO QUE SE SABE ESO
23 mar 2004 10:35:41
EL CATALAN ES ANTERIOR AL CASTELLANO
no es ni un hoax ni hostias.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
23 mar 2004 11:47:25
LOS PRIMEROS TEXTOS QUE SE CONSERVAN ESTUVIERON ESCRITOS EN CATALÃ?N.
¿ALGUIEN PUEDE DEMOSTRAR QUE HUBIERON TEXTOS EN CASTELLANO/ESPAÑOL ANTES QUE EN CATALÃ?N?

ESTO NO ES UN HOAX. ES UN POST QUE PARECE SER QUE A ALGUNOS/AS LES HIERE.
¡entonces castilla es parte de cataluña!
24 mar 2004 03:40:15
¡qué maravilla! estaba yo muy preocupado xq l@s catalanes queríais independizaros, pero ahora veo que mi lengua tiene profundas raices catalanas.
¡quiero que sigamos unid@s!
Por supuesto, el idioma oficial en todo el estado debe ser el catalán, y el castellano emplearse únicamente en castilla y como segunda lengua...
bisca espanya!
(por que es algo así lo que se quiere decir cuando se postea esto ¿no?)
Re: El castellano, dialecto del catalán.
24 mar 2004 09:37:49
MORT A ESPANYA!
ESPANYA ÉS UN INVENT!!!

VISCA CASTELLA, VISCA ANDALUSIA, VISCA GALICIA, VISCA ASTURIES, VISCA ARAGÓ, VISCA EUSKAL HERRIA, VISCA ELS PAÃ?SSOS CATALANS!!!!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
28 mar 2004 12:08:00
Hola

Independentemene del contenido del mensaje, los enlaces a la Universidad de Friburgo son una broma, y entonces todo el mensaje... y no me parece muy constructivo este tipo de falsificaciones...

cf.

http://www.racocatala.com/articles/3849

Saludos

Kurt

Mort als manipuladors y falsificadors! Visca la veritat!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
29 mar 2004 09:49:46
Ho sento per als "paladines de la lengua española", però està ben clar...

"Der Ursprung des spanischen Pointers ist unbekannt. Besonders geschätzt wird der spanische Pointer in den Bergregionen, wo er unermüdlich ist. Er arbeitet ebenso gut beim Aufstöbern und Apportieren von Kaninchen, wie das Vorstehen vor Rebhühnern und Apportieren von Enten, ganz gleich wie tief und kalt das Wasser ist. Auf der Jagd sind diese Hunde allein schnell genug, um das Terrain gründlich und methodisch abzusuchen, jagen dabei mit elegant getragenem, hohen Kopf. Außerordentlich empfindlich auf die Witterung steht der Hund auf guter Distanz zum Wild vor. Die Rasse ist berühmt für ihr weiches Maul beim Apportieren."
Re: El castellano, dialecto del catalán.
30 mar 2004 04:47:05
Donatien, eres un inculto ademas de un exaltado. Si supieras algo de aleman (o en su defecto si usases algun tipo de traductor on-line, que aunque pesimos te permiten enterarte un poco de q va la vaina) te darias cuenta que el extrato que pones habla de PERRO o como decimos por levante un "GOS".

Asi que ahora te pediria que me explicases q tiene q ver un puto perro con el catalan, el castellano, el euskera, el rumano, o lo que te de la gana.

Por favor un poco de sentido comun!
Re: El castellano, dialecto del catalán.
30 mar 2004 11:18:21
Vaja, així que al "levante" li dieu "gos" al "perro"? Quina casualitat, aquí també anomenem "gos" al "perro". Llavors al Pais Valencià i a Catalunya parlem i compartim "levantino" o "valencià" o "català", com vulguis dir-li? No se gaire alemany, pero se prou català...
Re: El castellano, dialecto del catalán.
02 abr 2004 02:32:21
M'en fot tot lo castellà, jo el que vull, es que a Catalunya l'oficial sigui el català i mentre espanya ens foti els quartos, que a la resta de le'estat fos cooficial.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
06 abr 2004 10:11:34
El estudi es cert i en breu es farà més ressó a la premsa.
Re: El castellano, dialecto del catalán.
06 abr 2004 10:29:26
Después de la noticia, podemos decir que la esencia de España está en Cataluña

Ja no es poden afegir comentaris en aquest article.